Intro

1999


Hoe conserveer je videokunst, is digitalisering hiervoor een verantwoorde oplossing, wat zijn de aspekten die bij conservering en digitalisering van videokunst een rol spelen en hoe zou dat dan in z'n werk moeten gaan? Dit is slechts een greep uit de vragen waarop door musea en andere instellingen, onder supervisie van MonteVideo/TBA, in het Pilot Project Conservering Videokunst een antwoord werd gezocht.

Doelstelling Pilot
Het verkrijgen van inzicht in de handelwijze, techniek en kosten die digitalisering van videokunstwerken met zich mee brengt.
Resultaat: Conserveringscriteria, conserveringsplan en kostencalculatie voor de digitalisering van de deelnemende videokunst collecties. De geformuleerde criteria kunnen ook als richtlijn voor de conservering van videokunst door andere collecties gebruikt worden.

Uitgangspunten
- de thans bekende dragers van het videosignaal hebben een zeer beperkte levensduur
- bij het overzetten van digitaal naar analoog treedt een te verwaarlozen kwaliteitsverlies op dit in tegenstelling tot het kwaliteitsverlies dat bij conversie van analoog naar analoog steeds plaatsvindt.
- bij digitalisering ontstaan nieuwe mogelijkheden voor editing, restauratie, beschikbaarstelling en b.v. koppelingen met tekstdatabasebestanden.
- aangezien de specifieke techniek onderhevig is aan verval is het van belang in ieder geval het oorspronkelijke karakter van het kunstwerk, de intentie van de kunstenaar, de boodschap en haar effect te kunnen waarborgen.

Een werkgroep bestaande uit Christianne Berndes (Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven), Mathilde Heyns (De Appel, Amsterdam), Poul ter Hofstede (Groninger Museum, Groningen), Andree van de Kerkhove (Museum Kröller Müller, Otterlo), Heiner Holtzappels (MonteVideo/TBA, Amsterdam), Pieter van Oordt (Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam), Dorine Mignot (Stedelijk Museum, Amsterdam), Jacqueline Rapmund (Boymans van Beuningen, Rotterdam), Christine de Baan (Rotterdamse Kunststichting, Rotterdam) en Ton van Vliet (World Wide Video Center, Amsterdam) kwam in 1998 meermaals bijeen onder voorzitterschap van Evert Rodrigo (Instituut Collectie Nederland) om conserveringsrichtlijnen en handelwijze te bespreken. Nadine Bors (stagiaire Reinwardt) verzorgde i.s.m. MonteVideo/TBA een oriënterend onderzoek naar de state of the art. Een aparte werkgroep, bestaande uit Gaby Wijers, Dorine Mignot en Christianne Berndes, boog zich over auteursrecht en copyright en formuleerde contractuele uitgangspunten. Ramon Coelho e.a. (MonteVideo/TBA) (lieten) digitaliseringsproeven opzetten en uitvoeren. Het project werd in opdracht van MonteVideo/TBA door Gaby Wijers (Toxus) gecoördineerd. Met het Theater Instituut Nederland (Mickery collectie) werd uitvoerig informatie en kennis uitgewisseld.

Het project werd gefinancierd door de Mondriaan Stichting, het Prins Bernhard fonds en de deelnemende instellingen.