Voorwoord


2000 - 2003


door Evert van Straaten en Evert Rodrigo

Sinds het begin van de jaren zestig hebben kunstenaars video als onafhankelijk medium ingezet. Video heeft een rijke geschiedenis, maar het is een kwetsbaar medium. Daarom is het conserveren van video van fundamenteel belang voor de mediakunst en een uitdaging voor gespecialiseerde technici, curatoren en wetenschappers op dit gebied.
In het begin van de jaren negentig begon het Nederlands Instituut voor Mediakunst, Montevideo/TBA met onderzoek naar en de conservering van videokunst. Dit was hard nodig en gelukkig was er een grote bereidheid om in actie te komen. De problemen rond het in goede staat bewaren van video waren toen al langer bekend, maar er waren op dit gebied nog maar weinig onderzoeksresultaten beschikbaar. Voor het conserveren van videokunst was een interdisciplinaire aanpak gewenst.
Dit besef vormde de aanzet voor het Project Conservering Videokunst en de Stichting Behoud Moderne Kunst steunde dit initiatief. Het project ging in het jaar 2000 van start. Op dit moment, drie jaar later, is een belangrijk deel van de videokunst in openbare collecties geconserveerd. De wetenschappelijke aanpak van het conserveren van videokunst is duidelijk op een hoger plan getild en de kennis op dit gebied is aanzienlijk toegenomen. Nu het project bijna is afgerond kan het Nederlands Instituut voor Mediakunst zich gaan toeleggen op het ontwikkelen en aanbieden van faciliteiten en dienstverlening op het gebied van de conservering van video- en mediakunst.

Nederlandse musea en beheerders van openbare collecties hebben op unieke wijze hun krachten gebundeld, hun kennis gedeeld en het Project Conservering Videokunst gezamenlijk gefinancierd. Wij willen graag onze dank uitspreken aan alle deelnemers en iedereen die aan het project heeft meegewerkt. Bijzonder erkentelijk zijn we de Mondriaan Stichting, het VSB Fonds en het ThuisKopie Fonds voor hun genereuze steun. En als laatste willen we in het bijzonder onze dank betuigen aan coördinator Gaby Wijers voor de wijze waarop zij het project gestuurd heeft, vanaf het eerste begin in 1998 tot het eind, dat nog in de toekomst ligt …

Namens het Bestuur van de Stichting,
Evert van Straaten
Voorzitter van de Stichting Behoud Moderne Kunst

Namens de deelnemende instellingen
Evert Rodrigo
Voorzitter van het Project Conservering Videokunst