Aan alle cliënten:
Voor de uitvoering van uw opdracht dient u akkoord te gaan met de onderstaande Auteursrechtelijke Bepalingen en de Licensieovereenkomst.

AUTEURSRECHTELIJKE BEPALINGEN

Alle werken die door Nederlands Instituut voor Mediakunst worden gedistribueerd, zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van de maker.

 

1. Banden, DVD's en digitale files mogen geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, gekopieerd, of gereproduceerd;
2. Mogen niet commercieel of in een theater worden vertoond;
3. Mogen niet worden uitgezonden op TV of via de kabel;
4. Mogen niet worden verkocht, uitgeleend, overgedragen, verhuurd of onderverhuurd aan welke instelling, welk bedrijf of welk persoon dan ook;
5. Mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd of bewerkt.

 

Uitzonderingen op het bovenstaande zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van Nederlands Instituut voor Mediakunst.

LICENSIEOVEREENKOMST

LICENSIEOVEREENKOMST tussen Nederlands Instituut voor Mediakunst, Licensiegever en Cliënt.

1. Verlenen van de Licensie:
Nederlands Instituut voor Mediakunst verleent de Cliënt en de Cliënt aanvaardt van Nederlands Instituut voor Mediakunst, met inachtneming van onderstaande voorwaarden, de beperkte licensie onder auteursrecht om gedurende de duur van de licensie één of meerdere door Cliënt bij Nederlands Instituut voor Mediakunst aangevraagde werken onder zich te houden en te vertonen.

2. Beperkingen:
Cliënt begrijpt en stemt ermee in dat de werken, aangevraagd door Cliënt
a) Geheel noch gedeeltelijk mogen worden verveelvoudigd, gekopieerd, of gereproduceerd;
b) Niet commercieel of in een theater mogen worden vertoond;
c) Op generlei wijze op TV of via de kabel mogen worden vertoond zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nederlands Instituut voor Mediakunst .
d) Door Cliënt niet mogen worden uitgeleend of overgedragen aan welke instelling, welk bedrijf of welk persoon dan ook, zonder dergelijke instellingen, bedrijven of personen op de hoogte te brengen van de hiervoor genoemde voorwaarden.

3. Voorbehoud van Rechten:
Cliënt begrijpt en aanvaardt dat de werken aangevraagd bij Nederlands Instituut voor Mediakunst, niet te koop worden aangeboden maar in licensie worden gegeven voor gebruik op basis van een vergoeding voor niet-commerciële, educatieve of culturele doeleinden voor bepaalde periodes, terwijl de programma's eigendom blijven van de eigenaars in welke hoedanigheid dan ook. Eigenaar kunnen onder andere zijn: makers/producenten en organisaties.

4. Vervolgaanvragen:
Als Cliënt in de toekomst aanvullende werken aanvraagt bij of huurt van Nederlands Instituut voor Mediakunst zonder dat er een nieuwe licensieovereenkomst tot stand gekomen is, zal Cliënt bij aanvaarding van dergelijke aanvullende programma's worden geacht er stilzwijgend mee in te stemmen dat de vervolgaanvraag wordt beheerst door de voorwaarden van deze overeenkomst. Niets in deze overeenkomst mag echter zodanig worden geïnterpreteerd dat het Nederlands Instituut voor Mediakunst verplicht is verdere aanvragen van Cliënt te accepteren.

5. Beschadiging
Cliënt is aansprakelijk voor alle vervangingskosten bij beschadiging van de band terwijl deze in het bezit was van Cliënt, of tijdens het vervoer of als de band in het geheel niet wordt geretourneerd.

6. Niet-nakoming:
Cliënt stemt toe zich te houden aan alle voorwaarden, beschreven in deze overeenkomst, en stemt er verder mee in dat, in geval van niet-nakoming op welke wijze dan ook van deze overeenkomst door Cliënt of ieder ander aan wie Cliënt de werken overdraagt, Nederlands Instituut voor Mediakunst gerechtigd is, in aanvulling op welk ander rechtsmiddel dan ook, alle werken terug te nemen die aan Cliënt onder de voorwaarden van deze overeenkomst zijn geleverd.