organisatie

Geschiedenis NIMk

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Stichting Nederlands Instituut voor Mediakunst
verder te noemen “de Stichting”, gevestigd Keizersgracht 264 te Amsterdam, Handelsregister nummer 41201300


Artikel 1
Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle door de Stichting gesloten en te sluiten overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen met schriftelijke toestemming van de Stichting tot stand komen.

Artikel 2
Offertes hebben een geldigheid van twee weken, en zijn daarna vervallen, tenzij op de offerte zelf een andere geldigheidstermijn is vermeld.

Artikel 3

Voor geleverde diensten en zaken waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven.

Artikel 4
De Stichting is gerechtigd om op elk door haar gewenst moment om haar moverende redenen zekerheid te vragen en te verkrijgen in de vorm van een voldoende bankgarantie voor de nakoming van de uit een overeenkomst resterende verplichtingen. Betalingsverplichtingen van wederpartij mogen nimmer verrekend worden. Betalingstermijn van alle facturen van de Stichting is twee weken, waarna rente en kosten verschuldigd worden.

Artikel 5
Geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op alle relevante gegevens en omstandigheden, bekend op het moment van uitbrengen offerte. Indien kostprijzen voor de Stichting na offerte, en na acceptatie daarvan, zich wijzigen, is de Stichting gerechtigd de prijs met de gestegen kostprijs te verhogen, tenzij dat tot een apert onredelijke totaalprijs zou leiden.

Artikel 6
Levertijden worden gegeven bij benadering. De Stichting spant zich in zoveel mogelijk de levertijd na te komen. Overschrijding van een levertijd, ook als nader overeengekomen wordt dat die als fataal geldt, geeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7
Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af Stichting, op de Keizersgracht 264 te Amsterdam.

Artikel 8
Na levering is wederpartij gehouden het geleverde te controleren, en bij klachten die binnen 8 dagen daarna schriftelijk aan de Stichting te melden, op straffe van verval van rechten.

Artikel 9
Wanneer leveringen niet worden opgehaald staan die ter beschikking van afnemer, voor diens rekening en risico, en is terzake een bewaarloon aan de Stichting verschuldigd.

Artikel 10
Vervoer geschiedt door en voor rekening en risico van afnemer, ook indien overeengekomen wordt dat de Stichting dit verzorgt.

Artikel 11
Bij verhuur en distributie door de Stichting zal de wederpartij bij inontvangstneming van het gehuurde dit controleren en terstond klagen indien het gehuurde en ter beschikking gestelde tekortkomingen vertoont. Bij gebreke daarvan wordt het gehuurde en ter beschikking gestelde in goede staat geacht, zonder mogelijkheid van tegenbewijs, en dient het in goede staat te worden terug gegeven bij einde van de huur, op het afgesproken tijdstip. Bij te laat terugbrengen kan de daardoor door de Stichting gelden schade bij huurder volledig in rekening worden gebracht.

Artikel 12
Gehuurde of ter beschikking gestelde zaken mogen niet aan derden in gebruik worden gegeven, en ook niet worden onderverhuurd, of anderszins voor andere doelen worden gebruikt dan die zijn overeengekomen. Werken die worden gehuurd voor vertoning of anderszins ter beschikking worden gesteld mogen ook niet worden gekopieerd of anderszins worden vertoond dan waarvoor overeengekomen.

Artikel 13

Huurder, gebruiker of afnemer is volledig aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen aan het gehuurde of ter beschikking gestelde, uit welke oorzaak dan ook.

Artikel 14
De Stichting is aansprakelijk voor schade naar normale wettelijke regels vastgesteld, met dien verstande dat de hoogte van een eventuele schadevergoedingsplicht is beperkt door hetgeen terzake door de Stichting van haar verzekeraar in een voorkomend geval ontvangen wordt vermeerderd met het toepasselijke eigen risico in zo’n geval. De Stichting is normaal verzekerd.
Artistieke waarde en immateriele schade zullen nooit deel uitmaken van een door de Stichting verschuldigde schadevergoedingsplicht.

Artikel 15
In geval van overmacht aan de zijde van de Stichting is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verder schade-aansprakelijk te zijn. Onder overmacht valt ook toerekenbare tekortkoming door de leverancier van de Stichting, al of niet onder diens overmacht.

Artikel 16

Alle geleverde zaken blijven eigendom van de Stichting zolang daarvoor openstaande facturen niet geheel betaald zijn, ongeacht de grootte van de achterstand.

Artikel 17
Bij alle overeenkomsten strekkende tot het vervaardigen, verveelvoudigen of openbaren van werken, garandeert wederpartij volledig intellectueelrechtelijk gerechtigd te zijn, en vrijwaart wederpartij de Stichting voor de aanspraken van derden, van welke aard dan ook.

Artikel 18

Bij opdrachten tot vervaardiging en/of levering van werken blijft de Stichting eigenaar van de terzake relevante intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 19

Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, en in voorkomende gevallen is uitsluitend de Nederlandse Rechter bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 20

Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde gewijzigd worden, en gelden dan met terugwerkende kracht tot moment aangaan van de betrekkelijke overeenkomst, tenzij deze wijziging onredelijk bezwarend is.